Yellow sticky traps

yellow sticky traps paina chala Shatru purugu Athukupoyinayi

ఇది మంచిది, దయచేసి అన్ని పీల్చే తెగుళ్ళకు వ్యతిరేకంగా దీనిని ఉపయోగించారు.