Us sheti tonnage wad honasathi

us sheti 80 te 90 ton kasa genar

कीड व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन विविध संजीवकांचे वापर चांगल्या प्रती चे बेने व वेळेत पिकाचे नियोजन केल्यास शक्य आहे. ऊस पिक व्यवस्थापनासाठी कृषी संवाद चा वापर करावा.