Upaay sanga

mirchi vad hone karta

किती दिवसाची मिरची आहे.