शेवगा लागवड केली तर चालेल का?

जात कोणती निवडावी सहा महिन्यात उत्पादन देणारी जात कोणती

पाणी भरपूर आहे का?
आता लागवड करायचं असेल तर pkm-1,pkm-2, भाग्या या जातीची लागवड करू शकता.