मिरची

मिरची झाडे सुकून वाळू लागली आहे

मूळ कुज् आहे रोको ( थायफिनेट मिठील )+ Kasu-B (Streptomycin) ची अवळनी घालावी.
पिकांना पुरेसा पाणी द्यावे.