వేరుశెనగ పంటలో ఆగితెగులు

వేరుశెనగ పంటలో అగ్గితెగులు నివారణకు చర్యలు తెలియజేయండి