उसाचे पाचट काढणे चालू आहेत

ऊसला पाणी भरता भरता पाचट (वाळलेला पाला ) काढणी चालू आहे .

1 Like