पेरणी

वातावरणात गारवा नाही तर गहू पेरणी कीती तारखेला करावी