फोटो स्पर्धा संपले आहे का?

आता जर फोटो टाकले तर चालेल का?

होय संपली आहेत आणि आता फोटो टाकले तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत

विजेते पण घोषित झाले आहेत