నా పొలంలో ఈ పేస్ట్ వచ్చింది. ఏమి చెయ్యాలి?

నా పొలంలో ఈ పేస్ట్ వచ్చింది. ఏమి చెయ్యాలి?