సేంద్రియ వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో చెప్పగలరు

సేంద్రియ వ్యవసాయం ఏ పద్ధతిలో చేయవలెను

దశరథ్ గారు సేంద్రియ వ్యవసాయం ఏ పద్దతిలో చేయాలా ఏ పంటకు ఏ ఎరువులు వాడాల ?

దశరథ్ ఎలా ఉన్నావు

పద్దతిలో చేయండి