आले पिवळे होत आहे

शेतात पाणी साचलेले होते

काकडे भाऊ शेतात साचलेले पाणी चार काढून बाहेर काढा.
drip द्वारे अमिनो असिड एकरी@१ किलो आणि युरिया @१० किलो द्यावा.