हा कोणता रोग आहे

यां रोगावर उपाय सांगा

Mosquito bug त्यालाच मिरिद बग म्हणतात त्या किडी मुळे नवीन येणारी पाने अशी होतात. कोवळ्या पानावर रस शोषक करते परिणामी पाने वाकडी होतात.
नियंत्रणासाठी Lambda cylhothrin ५% EC @१० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
(Note: फवारणी करताना तोंडाला रुमाल बांधावे फवारणी आधी हातापायाला , तोंडला खोबरेल तेल लावावे. ) या किडी वर केंद्रीय कीटकनाशक संस्था चे लेबल क्लेम नाही.