किड

खोड आळी तुरळक ठिकाणी आढलून येते… फवारणी सांगा