रोग

कपशी वर सफ़ेद डाग दिसत आहे

लक्ष्मण जी फोटो अपलोड करा.