पाने असे का होत आहेत?

पेरू या झाडाची पाने फोटो त दाखवल्याप्रमाणे होत आहेत