नविन रोग आहेत का?

बाकीच्या बीट्या या हिरव्या आहेत आणि काही वरीलप्रमाणे झाल्या आहेत