कोनती किड आहे

डाळींब पिकावर हि किड खुप जास्त प्रमाणात आहे त्यासाठी काय उपाय करावे

जवळपास गवतावरील कीड आहे ढेकूण म्हणतात या किडीला नुकसान करत नाही