मिरची

मिरचीवर उपाय सांगा पाण पूर्ण कोकडे झाल्या सारखे आहे.