आद्रक वर करपा आलेला आहे

पहिली आणि दुसरी फवारणी दशपर्णी अर्क तिसरी फवारणी कराटे ची केली

आता कोणती फवारणी करावी

1 Like