पालखी

सरदार पालक लागवड केली आहे आज आम्ही तुम्हाला कसा वाटला आमसी पडथ