हया झाडावर कोनता रोग आहे

हया झाडावर कोनता रोग आहे

हा रोग नाही थ्रीप्स चा अटॅक आहे