हया झाडावर कोन्या रोग आहे

हया झाडावर कोन्या रोग आहे

भारत जी फोटो नीट दिसत नाही