मोसंबी फळपीकाची अंब्या मालाची गळ

मोसंबी फळपीकाची अंब्या मालाची मोठ्या प्रमाणात गळ होऊ लागली त्या साठी काय करावे,
फोटो असफल होत आहे,

अंब्या मालाची गळ थाबवीन्यासाठी उपाय