मका

मका पाण्यामुळे वाढ झालेली नाही

आवळनी करणे शक्य आहे का

नाही सर

त्याला दुसरा पर्याय काही च नाही लक्ष्मण भाऊ.