डाऊनी

द्रक्ष्यावर डाऊनी मोठ्या प्रमाणात आहे.
उपाय सांगा.