नुकसान झाले

काय उपाय करावेत कपाशितल्या कैर्या खाताय

बांधाच्या आजूबाजूला थायमेट टाका.