वटाणा पिवळे टिपके पडत आहे

कोनती फवारनी करावि हे आणी कशामूळे झाले आहेत

1 Like

Melathion @२५ mili Ani Moncozeb ७५% @३० gram प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.