कपाशीचे पान सुकतात आणि गळतात काय झाल आसेल

कपाशीचे पान झाडाला वाळतात