#उडीद बाजारभाव

मंडळी तुमच्याकडे उडदाचा काय भाव निघाला आहे.