आल

कंद खुजला आहे
बंडी उपटुन रेत आहे व पिव‌ल पडत आहे

एकरी एक किलो एरंडी च्या बिया बारीक करून एका टोपलीत २०० ग्रॅम बारीक केलेले बिया पाण्यात मिसळून ४-५ ठिकाणी ठेवा , आठवड्याभरात वरील मिश्रणाच्या वासाने कंद माशी त्यात येऊन पडतील.

कंद कुज् रोगाच्या नियंत्रणासाठी traykodrama व्हिरीडी या जैविक बुरशीनाशक एकरी २ किलो २०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.

थैंक्यू सर