मोसंबी संरक्षित लागवड

मोसंबी लागवडीपुर्वी खड्डयामध्ये काय वापरलेपाहिजे