నివారణకు ఏమిచెయ్యాలి

పత్తి పంటలో ఆకు ముడతా మరియు ఎదుగుదల తీసుకోవలసిన చర్యలు ఏమిటి

పత్తిలో ఆకు ముడత నివారణకు 5% వీపగింగల కషాయాన్ని పిచికారీ చేయవచ్చు.