पाने गोळा होत आहे

25 दिवस झाले आहेत लागवड करून, एक दोन झाडे अशा प्रकारे दिसून आले, योग्य उपाय सांगावा