बाजरीचा कंसाला कोंब येणे

बाजरीचे पीक फुलोऱ्यात आले असता त्याला कोंब कुठला लागले आहेत