बाजरी च्या कणसाला कोंब येणे

बाजरी चे कणिस फुलार्यामध्ये आले असून त्याला कोंब येतात