फुल व अली औषध सांगा

औषध सांगा पाते गल होत आहे व लष्करी साठी पण उपाय सांगा