रोग व्येवस्थपन

सोयाबीन हा कोणता रोग आहे व उपाय सांगा

फोटो अपलोड करा.