कपाशीवर 4थी फवारनी कोणती करावी

कपाशीची पाने कडक होत आहे तरी फवारनी कोनती करावे

फिप्रोनील 5% @30 मिली + प्रोफेनोफोस 50 %@20 मिली या प्रमाणे प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.