उपाय सांगा

कशा शाती होते हे अस हो

परमेश्वर जी फोटो टाका

तुमचं प्रश्न नीट मांडा उत्तरे द्यायला कळेल