सोयाबीनवरील कीड

सोयबिनपिकामध्ये ही आळी दिसुन आली तरी ही कोणती आळी आहे आणि त्यावर उपाय काय