कीटकनाशक फवारणी

कापूस वरती खूप थिरप्स व तुलतुळे आहेत व फुल पाती कमी आहेत