कांदा

कांदा रोपास खत ककोनते टाकावे,
रोप पिवळे व खाली पङले आहे औषध कोनते वापरावे