कोनता रोग आहे हा उपाय काय झाडे वाळून जात आहे

कारण काय याचा ऊपाय काय करता येईल

2 Likes

संतोष जी फोटो अपलोड करावे.

खत पाणी यामुळे

याला काय ईलाज काय