मक्कांच्या पानावर पिवळे ढाग पडले आहे मका ला काही होइल का लवकर सांगा

मक्कांच्या पानावर पिवळे ढाग पडले आहे मक्काला काही होइल का होत असेल तर उपाय सांगा