आळी

कापूस पिक हे 60 दिवसाचे आसुन त्याच्या वर हिरव्या रंगाची आळी अलेली आहे तर त्या पिकावर कोनती फवारणी करावी