आळी साठी कोणती फवारणी करावी

लहू शेशेराव खंडागळे यांच्या शेतात ठिपक्यांची आळी त्या साठी कोणती फवारणी करावी

क्लोरीफायरीफ +अल्फा मेहत्री 1%