पेरु पिकासाठी किटकनाशक कोणते

पेरु पिकासाठी किटकनाशक कोणते

कृपया फोटो पाठवा.