या रोगावर उपाय सुचवा

कोणती फवारणी करावी व पर्याय काय