వెల్లుల్లి కషాయం

వెల్లుల్లి కషాయాన్ని తయారు చేసుకునే పద్దతి గురించి మరియు ఇది దేనికి పని చేస్తుంది